Работно време Тел. (0887) 387 924 Понеделник-Петък

Условия за ползване

Условия за ползване

С настоящитe Условия за ползване се уреждат отношенията между  „Тенис Селект“ ЕООД, наричан по-нататък Продавач и неговите Клиенти, потребители на електронен магазин www.tennisselect.com . Чрез регистрацията си в сайта или извършване на покупка като Гост, се счита, че Клиентът приема и е съгласен с описаните по-долу Условия за ползване.

1. Дефиниции

Продавач - "Тенис Селект" ЕООД, ДДС № 204027616, търговско дружество, регистирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление гр. Врна, ул. "Мадара" 23, управляващ  www.tennisselect.com – електронен магазин.

www.tennisselect.com  - електронен магазин за извършване на продажба на спортни стоки.

Клиент – всяко физическо или юридическо лице, или друг правен субект, който създава Профил и ползва  www.tennisselect.com по какъвто и да е начин – с цел разглеждане, покупка и др.

Профил – информация, която съдържа лични данни и служи за идентификация на Клиента - e’mail адрес и парола за достъп, име, адрес за доставка, телефон за контакти и данни за фактура(ако  Клиентът желае да получи такава). Профилът дава информация и относно предишни действия на Клиента в сайта.

Гост – Клиент, който ползва съдържанието на  www.tennisselect.com и може да закупува стоки, без да има регистриран Профил.

Вучер / Сертификат за подарък – Клиентът може да закупи ваучер в полза на трето лице. След заплащането на ваучера, Ползвателят (лицето, за което е предназначен ваучера) получава Сертификата за подарък по e’mail.

Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на Продавача /www.tennisselect.com / до потребителя като част от система за продажба на стоки и услуги, включително закупуване на ваучери, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са в пряк физически контакт.

2. Общи положения

2.1. Този Документ определя Условията за ползване, при които Член или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържанието / Услугата, в случай, че не е налично друго валидно споразумение между www.tennisselect.com и Клиент / Член.

2.2. Използването, включително, но не и ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание/ стоки/ услуги, предполага, че Клиентът се придържа към настоящите Условия за ползване.

2.3. Достъпът до Стоките/Услугите е възможен само чрез публично достъпната Интернет страница www.tennisselect.com.

2.4. Чрез използването на Интернет страницата/ Съдържанието/ Услугите, Клиентът е отговорен за всички последици, настъпили от това използване.

2.5. Ако Клиентът не е съгласен/ не приема или отмени своето съгласие за Условията за ползване:

 • Той / Тя се отказва от достъп до Услуги, които Доставчикът предлага чрез своята Интернет страница, получаването на преференции по системата за ‘бонус точки’, на брошури / известия и друга комуникация от страна на www.tennisselect.com, без допълнителни гаранции.
 • Доставчикът ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения и отговорност на страните.

2.6. За да упражни правото си да отмени своето съгласие по отношение Условията за ползване, Клиентът може да се свърже с www.tennisselect.com или да използва интернет връзките, които е получил от сайта за тази цел.

2.7. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или не изплати всички дължими по договор суми към Доставчика.

2.8. Възможността за поръчки е достъпна както за български, така и за чуждестранни граждани. Лица под 18 год. нямат право да използват Интернет сраницата, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Условия за ползване. С регистрацията си и създаването на Профил, лицето декларира, че е пълнолетно – навършило 18год.

3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст или мултимедийно съдържание, публикувано в Интернет сраницата, е собственост на www.tennisselect.com или на трети лица, за което www.tennisselect.com притежава разрешение за ползване.

3.2. Клиентът НЕ може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на www.tennisselect.com, без изричното съгласие на www.tennisselect.com.

3.3. Клиентът може да копира, прехвърля или използва Съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Условията за ползване.

4. Контакти

4.1. www.tennisselect.com публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайли за контакти от страна на Клиента.

4.2. Чрез регистрацията си в сайта, Клиентът предоставя информация за лични данни, включително начини за контакт, което позволява на Доставчика да се свърже с него. Частично или пълно попълване на формата за контакт не задължава Доставчика да осъществи обратна връзка с Клиента.

5. Средства на директния маркетинг

5.1. Когато Клиентът създаде Профил в www.tennisselect.com, приемайки Условията за ползване, се съгласява по подразбиране да получава непоискани търговски съобщения, информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и услуги, както и да бъде включен в анкети, запитвания и други.

5.2. www.tennisselect.com си запазва правото да поставя електронни препратки към други Интернет страници и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.

5.3. В случай, че Клиентът не желае да получава известия от www.tennisselect.com, да участва в анкети или друга форма на директния маркетинг, той може да възрази в писмена форма на адрес или e-mail, посочени в Интернвет страницата.

6. Политика на продажби през Интернет

6.1. Достъп до Услуги:

 • Достъпът до Услуги е позволен на всеки Клиент/Член, който е създал Профил, както и за Клиенти, които посещават Интернет страницата като Гости.
 • Клиент/Член ползва допълнителни отстъпки чрез системата за Бонус точки.
 • За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Клиентът трябва да приеме предписанията на Условията за ползване, както и с информацията за Защита на Личните данни.
 • www.tennisselect.com може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на негово предишно поведение.
 • Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата. www.tennisselect.com не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента.

6.2. Продукти и Услуги

 • www.tennisselect.com може да публикува на Интернет сраницата информация относно стоки, включително относно начините на закупуване на ваучери и промоции, осъществявани от него или от трети страни.
 • Всички цени на представените стоки са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).
 • Цените, показани в Интернет страницата с дребен шрифт под основната цена, посочват цената, препоръчана от производителя за продажба, която не включва отстъпки и има информативен характер.
 • Фактури за закупени стоки или ваучери се издават само на името на Клиента, който е направил поръчката.
 • Цялата информация, използвана за описание на стоки, включително придобиването на ваучери, на Интернет сраницата (текст, статични/ динамични изображения, мултимедийни презентации и др.) не представляват договорни задължения за www.tennisselect.com, а само начин на представяне.

6.3. Валидност на предложението

 • www.tennisselect.com си запазва правото да променя цените на стоките без предварително да известява за това Клиента.
 • Цената на стоката е тази от времето на поръчката, в рамките на складовата наличност.
 • Цената на промоционалните стоки е тази от времето на поръчката, в рамките на складовата наличност и/или по време на промоционалния период (ако е упоменат такъв).
 • Цената на закупуване на стока или ваучер не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласие и на двете страни.
 • Клиентът може да се откаже от закупената чрез договор стока, позовавайки се на описаните в раздели "Гаранция" и "Връщане на стоки" случаи.
 • www.tennisselect.com, по своя собствена преценка, може да създава Клиентски групи, които ползват допълнителни намаления.
 • Размерът на намалението се определя едностранно от Доставчика.

6.4. Поръчка чрез Интернет

6.4.1. Поръчка чрез Интернет страницата може да направи Клиент/Член, който е регистрирал свой Профил в сайта, по всяко време през регистрирания от Него Профил и ползва за това допълнителни отстъпки под формата на бонус точки. Клиент/Гост може да поръча предлаганите стоки след като попълни задължителните полета във формата за необходимите лични данни.

6.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгаласява, че цялата предоставена информация, необходима за доставката е вярна и пълна.

6.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че Доставчикът може да се свърже с него чрез всички възможни средства във връзка със следните ситуации: потвърждаване на количеството и наличностите на поръчаните стоки; потвърждаване стойността на направената поръчка / закупен ваучер, включително и услуги с добавена стойност ( напр. доставка); съгласуване на условията за доставка.

6.4.4. Доставчикът може едностранно да прекрати поръчката направена от Клиент като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди в следните случаи:

 • информацията, предоставена от Клиента в сайта е непълна или невярна;
 • действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат вреда от всякакъв вид на www.tennisselect.com или неговите патньори;
 • ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.

6.4.5. Клиентът може да се откаже от направена поръчка, когато Доставчикът се свърже с него при потвърждаване и несъответствие на: количеството и наличностите на поръчаните стоки; стойността на направената поръчка / закупен ваучер, включително и услуги с добавена стойност (напр. доставка); условията за доставка.

6.4.6. След като Клиентът потвърди поръчката или Доставчикът информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковета на Договор за продажба, а именно – от 1 до 3 работни дни от направената поръчка, според настоящите Условия за ползване. Ако бъдат предвидени обстоятелства, които биха забавили доставката, Клиентът ще бъде своевременно осведомен.

6.4.7. Когато Доставчикът не може да изпълни поръчката, той е длъжен да уведоми Клиента и да възстанови платените от него суми – ако има такива, в срок от 5 работни дни от датата, на която www.tennisselect.com е следвало да изпълни задължението си по договора.

6.4.8. Ако Клиентът промени личната информация в Профила си, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните, валидни към момента на потвърждаване на поръчката.

6.5. Доставка – Клиентът получава закупената стока или ваучер посредством избрана от Доставчика компания за експресни куриерски услуги или посредством осигурен електронен достъп до www.tennisselect.com. Времето за доставка е средно от 1 до 3 работни дни от направената поръчка. Ако стоката не може да бъде доставена ( или не може да бъде спазен посоченият срок), www.tennisselect.com се задължава да информира своевременно Клиента за това.

6.6. Гранция и връщане на продукти

6.6.1. Гаранция – www.tennisselect.com предлага само нови продукти, които се ползват със стандартната гаранцията на Официалния производител. Гаранцията започва да тече от датата на доставка на продукта и е за срок от 30 календарни дни. Разходите по транспортирането са за сметка на Доставчика. Гаранцията не покрива щети, нанесени поради неправилна употреба, тя се отнася само за случаи на открит фабричен дефект.

В случай на замяна на продукт с идентичен (поради гаранционен дефект), замяната ще бъде извършена според условията и ограниченията на обикновена поръчка. При тези обстоятелства ако www.tennisselect.com, не разполага с идентичен продукт, с който да замени върнатия, Доставчикът се задължава да изплати на Клиента стойността на продукта.

6.6.2. Връщане на продукти – Клиентът може да върне закупените продукти в следните случаи:

 • колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието си;
 • продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
 • продуктът има фабричен дефект ( гаранционен дефект);
 • Клиентът е поръчал грешен размер на стоката;
 • Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от получената стока в срок от 7 работни дни. В този случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщане на стоката.

6.6.3. Клиентът е задължен да информира www.tennisselect.com за своето намерение да върне закупения продукт, чрез попълване на формуляра в секция "Връщане на стоки", e-mail или телефон, в рамките на 7 работни дни след получаване на продукта. След като извести желанието си, Клиентът е отговорен за връщането на стоката в рамките на 10 работни дни от получаване на продукта, в противен случай искането ще бъде счетено за недействително.

6.6.4. В случай на връщане на продукт поради причина, различна от гаранция, продуктът трябва да бъде в идеално състояние, в оригиналната си опаковка, с всички прикачени етикети и придружаваща документация.

6.6.5. В случай на надлежно упражнено право на отказ от договор за продажба, www.tennisselect.com ще възстанови на Клиента заплатената от него по договора сума не по-късно от 7 работни дни, считано от датата на потвърждението, продуктът е надлежно върнат от Клиента. Възстановяването на сумата става по банков път по посочена от Клиента лична банкова сметка.

6.6.6. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента.

6.6.7. Във всички случаи, разходите за връщане и повторно изпращане, са за сметка на Клиента, с изключение на гаранционен дефект, при който www.tennisselect.com поема разходите.

7. Лични данни

7.1. По смисъла на Закона за Личните данни "Тенис Селект"ЕООД и "Крис Спорт 12"ЕООД са Администратори на лични данни, вписани в регистъра на Администраторите, съгласно чл.14, ал.4 от ЗЗЛД. Съгласно изискванията на Конвенцията за Защита на Личните данни и Закона за защита на Личните данни "Теннис Селект"ЕООД е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, отнасящи се за съхранението и обработката на Личните данни на Клиента.

7.2. Лична информация за клиента и цели за ползването й.

Личните данни са всяка информация, която  която Клиентът предоставя чрез въвеждането й в сайта или по друг начин и служи за идентификация на Клиента – име, адрес за доставка, електронен адрес, телефон за контакти и данни за фактура. Клиентът предоставя личните си данни посредством изрично информирано съгласие при регистрация и създаване на Профил в Електронния магазин www.tennisselect.com. Това е информация, която се съхранява и защитава, съобразно изискванията.

Чрез ваимодействието си с www.tennisselect.com, посредством "бисквитки" се получават и друг тип данни – IP адрес, място от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеббраузъра, операционна система и други параметри. Тази информация може да бъде използвана от www.tennisselect.com за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите. Използването на "бисквитки" е с цел персонализиране на потребителите и събиране информация за използването на уеб сайта. "Бисквитките" могат да подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са предпочитанията на Клиента. Някои "бисквитки" обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат поверителността, като проследяват други сайтове, които Клиентът посещава и в последствие насочват рекламна кампания към Клиенти със сходни интереси. 

Имейл комуникация: За да бъдем по-полезни за Вас, ние получаваме информация, когато отворите имейл изпратен от името на www.tennisselect.com. Всеки потребител изрично дава съгласието си да получава рекламни съобщения на своята електронна поща. Когато изпращаме даден имейл, ние правим проверка на списъка с потребители, които ще получат този имейл. В края на всяко имейл съобщение има линк, чрез който можете да се откажете от получаването на този тип рекламни съобщения.

Клиентът има право да откаже предоставяне на лична информация и иска нейното заличаване, като по този начин Той/Тя декларира несъгласието си по отношение Условията на ползване и се отказва от всякакви права, описани в него, без последващи отговорности и задължения за двете страни. Единственото условие е към този момент да няма в сила договорно отношение и всички дължими по договор суми към www.tennisselect.com да са изплатени. Клиентът може да коригира първоначално предоставените от него данни ако в последствие е настъпила промяна.

7.3. С приемането на настоящите общи условия Клиентът дава безсрочно и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика и упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение договора за продажба от разстояние, както за целите на директния маркетинг и др. незабранени от законодателството цели, организирани от Доставчика. Достъп на трети лица до лични данни на Клиента е предвиден в случай на изискването им от оторизиран държавен орган.

7.4. Клиентът / Членът носи пълната отговорност за споделяне конфиденциална информация (пр. e-mail, парола за достъп) с трети лица.

7.5. www.tennisselect.com не разпространява непоискани търговски съобщения. Всеки Клиент може изрично да изяви нежеланието си да получава такива на имейл адрес info@tennisselect.com

www.tennisselect.com не носи отговорност за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни, въпреки предприетите предпазни мерки.

8. Отговорност

8.1. www.tennisselect.com не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не, други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържаниена Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

8.2. Ако Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на www.tennisselect.com, накърнява авторско право или друго право, Той/Тя може да се свърже с www.tennisselect.com за да може да бъде взето информирано решение.

8.3. www.tennisselect.com не гарнтира на Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна , редуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица Съдържание, до което има достъп според условията на настоящия Документ, без изричното позволение на www.tennisselect.com.

8.4. www.tennisselect.com не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от Съдържанието на Интернет страницата. Отговорността за тези страници се поема напълно от техните собственици.

8.5. www.tennisselect.com не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

 • Услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;
 • Услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки;
 • Продуктите или услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен ваучер, ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

9. Заключителни разпоредби

9.1. www.tennisselect.com си запазва правото да прави промени по тези Условия за ползване и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

9.2. www.tennisselect.com не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки и други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

9.3. www.tennisselect.com запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

10. Обратна връзка

Ако имате някакви въпроси или предложения относно www.tennisselect.com, моля, свържете се с нас на телефон 0887 387 924 или 0887 280 125, които са на Ваше разположение от 09:00 до 18:00 от понеделник до петък , както и на e-mail: info@tennisselect.com. Всякакви коментари, предложения, въпроси, мнения и други, касаещи Интернет страницата www.tennisselect.com, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на "Тенис Селект" ЕООД.

"Тенис Селект" ЕООД

ул. "Мадара"23,

9010 Варна,

България

Телефон: +359 887 280 125

E-mail: info@tennisselect.com

www.tennisselect.com

 • Poryazov
© 2024 Всички права запазени